Προσωπείο από την παράσταση του Διονύσου στο ψηιδωτό της οικίας του 6ου-7ου αι. π.Χ. το οποίο βρέθηκε στην οδό παπακυριαζή 3, στη Λάρισα.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 19 ου ΤΟΜΟΥ

ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ Ν., Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική των βυζαντινών εκκλησιών της Μαγνησίας...............3-32

MAGDALINO P.(μετ. Τ. Αλεξόπουλος), Μέση Ρωμανία. Η Θεσσαλία και η Ήπειρος στον ύστερο

Μεσαίωνα.........................................................................................................................................................33-52

ΟΥΣΠΕΝΣΚΙ Π. (μετ. Κ. Γκριτζώνας), Στο βυζαντινό μοναστήρι της Όσσας Παναγία του Οικονομείου..53-63

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Δ., Σχόλια σε ένα χωρίο της Άννας  Κομνηνής....................................................................65-80

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α., Η καταστροφή της Δημητριάδας από Σαρακηνούς πειρατές....................................81-96

BELTICEANU N. – P.S. NASTUREL (μετ. Αλ. Αγγελοπούλου), Η Θεσσαλία στην

περίοδο 1454/55-1506...................................................................................................................................97-136

WEISS G. (μετ. Τ. Αλεξόπουλος), Το βιβλίο του Β. Ferjancic, Tesalija u XIII I XIV veku.........................137-149

ΣΠΑΝΟΣ Κ., Δεύτερο συμπλήρωμα στη «Βυζαντινή Θεσσαλία».............................................................150-153

ΣΠΑΝΟΣ Κ., Ιστορική Θεσσαλική Βιβλιογραφία......................................................................................154-155

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Τ., Σχόλια στις επιγραφές των ναών, μονών και εικόνων της Σκοπέλου...........................156-177

ΜΑΚΚΑ – ΦΡΑΓΓΟΥ Χ., Ένα δημοτικό τραγούδι του Ελληνόπυργου...........................................................178

SCHNEIDER – BERRENBERG R. (μετ. Γ. Παρασκευάς), Ο Κων. Οικονόμος..................................179-183

ΜΗΛΙΩΝΗΣ Α., Η Γούρα της Όθρυος κατά την περίοδο 1742-1855.......................................................184-207

ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ Γ., Στιχουργήματα του Βολιώτη λαϊκού ζωγράφου Ν. Χριστόπουλου στο Δροσίνη και στον

Τοπάλη.........................................................................................................................................................208-213

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Κ., Κάλεσμα (ποίημα)...............................................................................................................214

ΝΑΝΟΥ – ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ Α., Οι τάφοι (ποίημα)...........................................................................................214

ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ Κ., Έλα (ποίημα)............................................................................................215

ΒΕΡΙΛΛΗΣ Κ., Η Φωτεινή Σελήνη (ποίημα).....................................................................................................216

ΠΑΠΠΑΣ Μ., Ακουαρέλα (ποίημα)...................................................................................................................216

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Γ., Λύπη (ποίημα).....................................................................................................................217

ΚΟΝΤΟΒΑΣ Β., Ψυχική Σοδειά (ποίημα).........................................................................................................217

HESSE H.(μετ. Γ. Ανυφαντής), Βράδι του Φλεβάρη (ποίημα)..........................................................................218

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν., Σκιές (ποίημα)................................................................................................................219

ΠΟΝΤΙΚΑΣ Τ., Μικρή, πικρή ζωή (ποίημα.......................................................................................................219

ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ Γ., Στροφές του Λυτρωμού μας (ποίημα)................................................................................220

ΜΙΣΣΙΟΣ Κ., Εν ματαίω ήλπισες (ποίημα)................................................................................................221-222

ΜΑΡΓΑΡΗΣ Θ., Μήνυμα από το μέλλον (ποίημα)............................................................................................222

ΖΑΓΓΑΝΑΣ Τ., Γίναμε ένα με την Ποίηση (ποίημα).........................................................................................223

ΝΤΟΜΑΛΗΣ Σ., Η μάταιη έρευνα (πεζοτράγουδο)...................................................................................224-225

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Κ., Ένα δημοτικό τραγούδι της Καππάς.....................................................................................226

ΣΥΝΤΗΛΑΣ Γ., Ιστορικά δημοτικά τραγούδια των Αγράφων. Στ’ Αναπλιού το Παλαμήδι..............................226

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (από τους Α. Σαββίδη – Κ. Σπανό).........................................227-238