Ακέραιο πήλινο ειδώλιο της αρχαιότερης ή μέσης νεολιθικής εποχής από την Μαγούλα του Πλατύκαμπου, εντός της τάφρου. Συμπληρωμένο στο δεξί χέρι. (ύψος 0,12 μ.) [Η φωτογραφία είναι της ΙΕ΄ ΕΠΚΑ της Λάρισας].

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 20ού ΤΟΜΟΥ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝ., Η βιβλιοθήκη του σοφαδίτη λογίου και διδασκάλου Θεοδώρου Αναγνώστη.....3-10

ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΦΑΝΗ, Τρικαλινά εργαστήρια και συντεχνίες κατά τον 18ο και 19ο αι. Η πυρκαγιά

του 1818..........................................................................................................................................................11-14

ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τρία δημοτικά τραγούδια από τα Μ. Καλύβια..............................................................15

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δύο δημοτικά τραγούδια από την Απιδιά της Καρδίτσας...........................................16

ALLISTER M. – MAC KAY T. – Γ. ΚΟΡΡΕΣ (Μετ. Μαρία Λαγού – Σαμαρίνα), Οι  πόλεις της Θεσσαλίας

στην κλασική εποχή.........................................................................................................................................17-28

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μαγιάτικα του Γριζάνου........................................................................................29-32

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ανέκδοτη πρόθεση 39 της Μονής του Δούσικου (16ος -17ος αι.). Συμβολή στη μελέτη

των θεσσαλικών οικισμών και ονομάτων.......................................................................................................33-80

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το γεφύρι του Μοσχολουρίου.............................................................................81-91

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤΕΦ., Δύο τσαριτσανιώτες ιερομόναχοι στη Μονή του Δουσίκου.................................92-93

ΣΥΝΤΗΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ιστορικά δημοτικά τραγούδια των Αγράφων. Του Κατσαντώνη................................94

ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Άτλας των προϊστορικών οικισμών της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας..............95-112

ΠΡΑΣΣΑ ΑΝΝΙΤΑ, Τα Βραγγιανά της Καρδίτσας. Ιστορικές και λαογραφικές αναζητήσεις από ένα  ξεχασμένο

χωριό των Αγράφων....................................................................................................................................113-128

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Τρικαλινά Σύμμεικτα..................................................................................129-160

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝ., Το «Εγκώμιον εις τον άγιο Κυπριανό Λαρίσης» του Αντωνίου Λαρίσης ως πηγή

λαογραφικών ειδήσεων...............................................................................................................................161-174

SCHNEIDERBERRENBERG R. (μετ. Τ. Αλεξόπουλος), Μεταφορά τουρκικών πυρομαχικών

στη Θεσσαλία το 1897.................................................................................................................................175-176

HELLY BRUNO (μετ. Givio Polese), Οι Ιταλοί στη Θεσσαλία τον 2ο και τον 1ο αι. π.Χ........................177-206

LIVIUS TITUS (μετ. Γ. Καραγιάννης),Ιστορία , βιβλίο 32ο.....................................................................207-216

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορική Θεσσαλική Βιβλιογραφία.........................................................................217-218

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (από τους Α. Σαββίδη – Κ. Σπανό)........................................219-231

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 16ου-20ού (από τον Βασίλη Σπανό)..........................................................232-239