Ένα πήλινο ομοίωμα μυκηναϊκου άρματους, (2η χιλιετία π.Χ.), το οποίο βρέθηκε σε έναν θαλαμοειδή τάφο στο χωριό Μεγ. Μοναστήρι της Λάρισας (Μουσείο του Βόλου).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 22ουΤΟΜΟΥ

 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Επιγραφές και ενθυμήσεις  από τα Καλογριανά της  Καρδίτσας, 1655-1920.............3-15

ΣΥΝΤΗΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια των Αγράφων.  Η Αγραφιώτισσα.......................16

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η διαθήκη του Λαρισαίου δωρητή Δημ. Καρά  (1856). Αναφορά στα σχολεία της

Λάρισας και της περιοχής  της........................................................................................................................17-30

ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΤΕΦ., Το Νεοχώρι της Νεβροπόλεως  και ο Παν. Κουσκουλάς.............................................31-35

ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η συμμετοχή Σκοπελιτών σε ναυμαχίες και μάχες στην επαναστατημένη

Χαλκιδική – Μακεδονία (1821-1824).............................................................................................................36-40

ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ανέκδοτες επιστολές του Περ. Αποστολίδη προς τον Νικ. Γιαννόπουλο,

23.2.1905-1.5.1915..........................................................................................................................................41-64

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΛ., Το Μυρόφυλλο των Τρικάλων. Συνοπτική  παράθεση  ιστορικών στοιχείων............65-80

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, Ο Σοφαδίτης Δοσίθεος Παναγιωτίδης (1762-1842),  επίσκοπος Λιτζάς και

Αγράφων........................................................................................................................................................81-100

LUCAS G. (Μετ. Gino Polese), Οι αρχαίες μαρτυρίες για τις πόλεις της άνω κοιλάδας του Τιταρησίου.101-119

ΛΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 8 δημοτικά τραγούδια των Γόννων.............................................................................120-124

URQUHART D. (μετ. Νίκη Ντεσλή), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1830....................................................125-133

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜ., Ένα τηλεγράφημα  του 1918 από τα Φάρσαλα. Οι αγρότες ζητούν την

«απελευθέρωση»  τους................................................................................................................................134-138

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ.,Μία θεσσαλική παραλλαγή του δημοτικού τραγουδιού για τον απαγχονισμό του

Γρηγορίου Ε’................................................................................................................................................139-143

ΓΑΛΛΗΣ Κ., Άτλας προϊστορικών οικισμών της ανατ. θεσσαλικής πεδιάδας..........................................144-208

SORDI M.(μετ. Κώστας Κούτμας), Η Θεσσαλία στην περίοδο της  ανεξαρτησίας, 510-322π.Χ...........209-224

ΠΡΑΣΣΑ ΑΝ., Οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία βιβλιοθηκών στο Βόλο..................................225-248

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ., Γόμφοι – Επισκοπή – Μουζάκι. Νέα στοιχεία  για την ιστορία τους.......................249-252

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ., Η σεισμική ιστορία των Τρικάλων μέχρι το 1954..................................................253-257

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΣ, Καρδιτσιώτες αγωνιστές του 1821. Ο Ιωάν. Καρίτσας......................................258-260

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (από τους Αλ. Σαββίδη, Μαν. Βαρβούνη, Κώστα  Σπανό). 261-271