Παναθηναϊκός αμφορέας από το ιερό του Απώλλωνα στις Αμφανές, 4ος αι. π.Χ.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 54ου ΤΟΜΟΥ

 

Ολόκληρος ο 54ος τόμος

 

SPRAWSKI SL. (μετ. Ελ. Γαλανούλη), Η Θεσσαλία στις αρχές του 4ου αι. π.Χ.,.........................................3-16

HELLY BR. (μετ. Ευ. Κουρδής), Από την αρχαιολογία των πόλεων στην αρχαιολογία του τοπίου

(Η περίπτωση της Κονδαίας)...........................................................................................................................17-28

FERJANCIC BOZ. (μετ. Ευ. Παπαθανασίου), Η λατινική Αρχή στη Θεσσαλία...........................................29-40

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ., Η Θεσσαλία στους έλληνες και λατίνους ιστορικούς της ύστερης Αρχαιότητας...41-48

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Όψεις της καθημερινότητας στη Θεσσαλία. Η Εκκλησία ρυθμιστής των σχέσεων

των κατοίκων. Πέντε ανέκδοτα έγγραφα των αρχών του ΙΖ΄ αι...................................................................... 49-64

USPENSKIJ PORF. (μετ. Ειρ. Δεμήρη-Δημ. Δημητρίου), Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859 65-74

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Δύο υπομνήματα εκλογής επισκόπων του Γαρδικίου και της Λιτζάς και Αγράφων στη

«Νομική Συναγωγή» του Δοσιθέου (1623)....................................................................................................  75-80

TROMELIN J. J. (μετ. Μαν. Κατσογριδάκης), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1807..........................................  81-92

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Δέκα αγραφιώτικοι οικισμοί στον ιεροσολυμιτικό κώδικα 496 (16ος αι.)..................93-96

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΗ΄........................................................................................97-128

RODD RENNEL (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Επίσκεψη στην Κοιλάδα των Τεμπών τον Μάρτιο του 1889..129-134

MARTIN THOMAS (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Κυριαρχία και νομισματοκοπία στην κλασική Ελλάδα.

Η περίπτωση της Θεσσαλίας..................................................................................... .................................135-152

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧ., Η δίκη του Χριστόφορου Περραιβού το 1834.....................................................153-160

ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Τα αυτοβιογραφικά στοιχεία του Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού με βάση

μία επιστολή του (1837)..............................................................................................................................161-182

URQUHART D. (μετ. Ζήσης Παπαδημητρίου), Στα Αμπελάκια και στην Κοιλάδα των Τεμπών

το 1830.........................................................................................................................................................183-194

HELLY BR. (μετ. Gino Polese), Το θεσσαλικό κράτος..............................................................................195-208

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣ., Το τσιφλίκι του Ανωγείου της Καρδίτσας ..................................................................209-226

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το αρμάτωμα των ζώων στη Θεσσαλία.............................................................227-240

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΛ., Μεταβυζαντινοί ναοί των ευρυτανικών Αγράφων..........................................................241-270

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία των Λιαδρομίων ή Αλοννήσου,

18ος-19ος αι............................................................................................................................................... 271-276

ΜΠΟΥΡΛΗΣ Γ., Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βλαχάβας Καλαμπάκας...............................................277-282

ΛΕΛΗΣ Γ., Έλληνες υπήκοοι στη Λάρισα, ψηφοφόροι για την Εθνοσυνέλευση του 1862.......................283-288

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, Οι αφιερωτές 11 καρδιτσιώτικων οικισμών στην πρόθεση 37 της Μονής του

Δουσίκου, 16ος αι........................................................................................................................................289-294

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, Το αρχαιότερο ιδιοκτησιακό έγγραφο (1719) της Μονής

του Αγ. Δημητρίου της Τσαριτσάνης...........................................................................................................295-299

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, Οι κάτοικοι των Ελευθερών της Λάρισας το 1900...........................300-304

FERJANCIC BOZ. (μετ. Ιω. Πανάρας), Οι Αλβανοί στη Θεσσαλία τον 14ο αι........................................305-313

JONESCO J. (μετ. Χριστίνα Πολέζε), Η αγροτική Θεσσαλία το 1850 όπως είναι και όπως μπορεί

να γίνει.........................................................................................................................................................314-334

ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΑΪΔΩ, Δύο μηλιώτικα έγγραφα (1817-1819).......................................................................335-340

ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΣΩΤ., Οι αγερμοί του Λαζάρου στη Βασιλική των Τρικάλων............................................341-348

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧ., Ο επικήδειος λόγος του Μιχ. Σχινά για τον Κων. Οικονόμο (9.3.1857)...............349-361

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις από την περιοχή της Αγιάς. Ο σεισμός του 1905.......................................362-372

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ...................................................................................................373-383