Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο, Αρχαιότερη-Μέση Νεολιθική (6500-5300 π. Χ.), πρώην Συλλογή Κ. Χουλιάρα, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Φωτογραφία: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. (Ευχαριστούμε τον αρχαιολόγο της Εφορείας Γ. Τουφεξή)