«Γυναίκα της Μακρινίτσας». Xαλκογραφία σε σχέδιο του Στάκελμπεργκ και χάραξη του Consorti [(Στάκελμπεργκ, Costumes et usages…), βλ. σ. 294].