Χρυσά μετάλλια με τις προτομές της Αθηνάς και της Άρτεμης. [(Art Museum of Princeton University), βλ. σ. 17-28].