Αργυρή δραχμή του Κοινού των Θεσσαλών (γ΄ τέταρτο του 1ου αι. π.Χ.). Στον εμπροσθότυπο κεφαλή της Αθηνάς με κράνος και στον οπισθότυπο ίππος με χαλινάρι βαδίζοντας ρυθμικά.